Acceso y admisión

Perfil de l'estudiant

De conformitat amb el que disposa l'art. 2.1.a) del reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el reglament de la llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador del tribunals, el perfil d'ingrés al Màster en Advocacia es correspon amb el de Llicenciat/da en Dret, Graduat/da en Dret o un altre títol universitari de grau equivalent que reuneixi els requeriments establerts a l'article 3 del reial decret 775/2011. Segons aquest precepte, els títols universitaris de grau als quals fa referència la lletra a) de l'article 2 hauran d'acreditar l'adquisició de les següents competències jurídiques:

 1. Conèixer i comprendre els elements, estructura, recursos, interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic i interpretar les fonts i els conceptes jurídics fonamentals de cadascun dels diferents ordres jurídics.
 2. Conèixer i comprendre els mecanismes i procediments de resolució dels conflictes jurídics, així com la posició jurídica de les persones a les seves relacions amb l'administració i en general amb els poders públics.
 3. Conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les normes aplicables a cada cas, i en especial el de la conformitat amb les regles, els principis i els valors constitucionals:
 4. Interpretar textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar utilitzant els principis jurídics i els valors i principis socials, ètics i deontològics com eines d'anàlisi.
 5. Pronunciarse amb una argumentació jurídica convincent sobre una qüestió teòrica relativa a las diverses matèries jurídiques.
 6. Resoldre casos pràctics d'acord amb el Dret positiu vigent, el que implica la elaboració prèvia de material, la identificació de qüestions problemàtiques, la selecció i interpretació de la dada de Dret positiu aplicable i l'exposició argumentada de la subsunció.
 7. Manejar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret: redactar de forma ordenada i comprensible documents jurídics. Comunicar oralment i per escrit idees, argumentacions i raonaments jurídics utilitzant els registres adecuats a cada context.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions per la cerca i obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.), així com eines de treball i comunicació.

Requisits d'admissió

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.

 

D’acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica dels Estudis Universitaris oficials de Graus i Màsters de la Universitat de Lleida, la Llei 34/2006, d’accés a les professions d’advocat i procurador i el Reial Decret 775/2011, pel que s’aprova el reglament de la Llei 34/2006, les vies d’accés al Màster són:

Vías de acceso a los másteres oficiales de acuerdo con el Real Decreto 822/2021
Vías Observaciones

1) Título de grado/máster español o equivalente

 
5) Estudios de grado español sin finalizar
 • Como máximo el TFG y 9 créditos ECTS

 • Con carácter excepcional se puede aceptar el acceso al máster, con una matrícula condicionada, a estudiantes con créditos pendientes de un grado español (como máximo TFG y 9 créditos ECTS). Esto será posible únicamente si al finalizar el segundo o posteriores períodos de preinscripción, en su caso, existen plazas vacantes una vez matriculado todo el estudiantado con el grado finalizado.

Criteris de selecció

El nombre màxim de places és de 22 estudiants.

Si el nombre d'aspirants a cursar el màster fos superior al nombre de places ofertades, la Comissió d'Estudis del Màster realitzarà un procés de selecció dels alumnes que finalment el cursaran. En aquest procés es valorarà:

 1. La nota mitjana de l'expedient de l'alumne que consta al certificat acadèmic oficial.
 2. En el cas que dos o més alumnes tinguin la mateixa qualificació, es preveu la resolució d'un cas pràctic.

Pel cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, el sistema i procediment d'admissió inclourà els serveis de recolzament i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraros o estudis alternatius. Es tindrà, per això, l'assessorament de la unitat UdLxTothom (UdL per a tots), l'objectiu del quals es afavorir la formació superior i promoure la participació de persones que presenten alguna discapacitat a la nostra universitat.

Más información

Calendario de preinscripción y matrícula

PRIMER PLAZO

- Preinscripción: del 1 de marzo al 2 de julio de 2023 (enlace para hacer la preinscripción)

Resolución: 14 de julio de 2023.

- Matrícula: 25 y 26 de julio de 2023. (enlace para hacer la matrícula)

 

- Modificaciones de la matrícula: 10 y 11 de octubre de 2023. (enlace para hacer modificaciones)

SEGUNDO PLAZO (en el supuesto que queden plazas vacantes)

- Preinscripción: (enlace para hacer la preinscripción)

Másteres que no se cubren en la preinscripción del primer plazo: del 17 de julio al 3 de septiembre de 2023

Másteres con plazas vacantes después de la matricula del primer plazo: del 29 de julio al 3 de septiembre de 2023

- Resolución: 14 de septiembre de 2023.

- Matrícula: 25 y 26 de septiembre de 2023. (enlace para hacer la matrícula)

- Matrícula de la doble especialidad que lo quieren hacer en un curso académico: 27 de septiembre.

- Modificaciones de la matrícula: 10 y 11 de octubre de 2023. (enlace para hacer modificaciones)

 

En el supuesto que queden plazas vacantes se podrá abrir un plazo extraordinario de preinscripción.

Pueden consultarse los másteres con la preinscripción abierta AQUI

La preinscripción deberá realizarse por internet:  http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio

La matrícula y la modificación de matrícula se podrá hacer por el sistema de automatrícula o de forma presencial en la secretaría del centro pidiendo cita previa. El acceso a Internet estará abierto durante las fechas indicadas: http://automat.udl.cat